Ysgol Rhiw-Bechan

Latest news
 • 12/02/2016
  Newsletter Spring 2016 - February

  YSGOL RHIW-BECHAN

   

  Ffrindiau Yn Cyd Ddysgu Friends Together, Learning Together

  Tregynon, Newtown, Powys SY16 3EH

  Telephone No: 01686 650 303 Fax: 01686 650159

  www.rhiwbechan.powys.sch.uk

                                      

   

  SPRING TERM – NEWSLETTER 2016

  Between the Urdd Eisteddfod and the Six Nations – it has been a very hectic half term!

  Please find detailed below dates and events that the children will be involved with for this half term, and we would be grateful if you could make a note of what your child/ren will be involved in.

   

  SWIMMING

  Years/Blwyddyn 2 a 3 will be going swimming every Friday for this half term.  Please make sure the children bring their swimming kit and that it is labelled.

  Any contributions towards their transport will still be gratefully accepted.

   

   

  SPORTS EVENTS

  Dragon Sports are organising a Cross Country Event after school on  Thursday 10th March 2016.  Further details will  be sent following the half term break.

   

   

  TRIPS

  Lake Vyrnwy – Mrs Lovell and Miss Evans classes will be visiting Lake Vyrnwy on Thursday 10th March.  Details will be distributed on our return to school.

  Llangrannog – Mr Jones’ class will be experiencing Urdd Activities at Llangrannog on Monday 14th March – Wednesday 16th March 2016.

   

  PARENTS EVENING

  Details of dates will be forwarded to you after the Easter holidays due to such a short term.

   

   

   

   

   

  TERM DATES

  Monday 22nd February – Friday 18th March 2016

  Easter Holidays – Monday 21st March – Monday 4th April

  (Monday 4th April is a non-pupil day)

  Summer Term begins on:

  Tuesday 5th April – Friday 27th May 2016

  Half Term – Monday 30th May – Friday 3rd June

  Monday 6th June – Friday 15th July 2016

  Summer Holidays

  Autumn Term begins on

  Monday 5th September 2016 – Friday 21st October 2016

  Half Term - Monday 24th October – Friday 28th October

  Back to school on Monday 31st October 2016

   

   

  Image result for lunches

   

   

  LUNCH MONEY

  A reminder that ALL monies need to be paid for in advancePlease send in an envelope with your child’s name clearly written.  All cheques to be made payable to Powys County Council.

   

  Image result for st davids day 

  ST DAVID’S DAY

  We will be celebrating St Davids Day on Tuesday 1st March 2016.  Children can wear their Rugby Shirts, or any Welsh costumes that they wish.

  During half term the children can design a T-Shirt no larger than A4 size.

  T-shirt Templates are available on websites such as Activity Village.

   

   

   

   

   

   

   

  CLUBS

  Urdd Club –  Practise for Blwyddyn 5/6 Dawnsio Gwerin/ Years 5 and 6 Folk Dancing,

  Clog Dancing Group and the Ymgom.

  Congratulations to :

  Efa Watkin who came 1st in the Solo Disco Dancing Competition and Gemma Jones who came 3rd;

  Years 5 and 6 who came 2nd in the Group Disco Dancing;

  Years 5 and 6 who came 2nd in the Folk Dancing;

  Years 3 and 4 who cam 3rd in the Folk Dancing;

  Years 5 and 6 who came 1st in the Clog Dancing.

  All 1st and 2nd places will now go on to the next round which will be held on Wednesday 2nd March 2016 at Theatre Hafren – further information will be sent nearer the time.

   

  A reminder that the Eisteddfod will be held on Saturday 27th February 2016 at Caereinion Leisure Centre.  Timetable will be sent as soon as school has received them from the Urdd office.

  The 2nd Dancing Competition will be held at Theatre Hafren on Wednesday

   

  Disco Dancing Club  - To be confirmed.

   

  Gardening Club – we will commence on Thursday 25th February and will be open for Years 1, 2 and 3.

  Football Clubs –  This will be available to Years 2 and 3 on our return and will take place for the first three weeks – the last week Mr Jones will be in Llangrannog.

   

   

  MARIE CURIE

  There will be an opportunity for your child/ren to purchase a Daffodil in aid of Marie Curie should they wish to do so.  Suggested donations are £1.00 – pupils in the Junior classes will have an opportunity of selling these around the school!

   

   

   

   

   

   

  YSGOL RHIW-BECHAN

   

  Ffrindiau Yn Cyd Ddysgu Friends Together, Learning Together

  Tregynon, Newtown, Powys SY16 3EH

  Telephone No: 01686 650 303 Fax: 01686 650159

  www.rhiwbechan.powys.sch.uk

                                       

  TYMOR Y GWANWYN- CYLCHLYTHYR 2016

  Rhwng Eisteddfod yr Urdd a thwrnament y Chwe Gwlad mae wedi bod yn hanner tymor prysur iawn!

  Isod mae manylion a dyddiadau ddigwyddiadau bydd y plant yn gwneud dros yr hanner tymor nesa, byddem yn ddiolchgar pe baech yn gwneud nodyn o’r pethau bydd eich plentyn/plant yn gwneud.

   

  NOFIO

  Bydd Blynyddoedd 2 a 3 yn mynd i nofio bob dydd Gwener yn ystod yr hanner tymor nesaf. Gwnewch yn siwr bod eich plentyn yn dod a dillad nofio sydd wedi ei labelu’n glir os gwelwch yn dda.

  Byddai unrhyw rodd tuag at eu cludiant yn cael ei werthfawrogi’n fawr.

   

  DIGWYDDIADAU CHWARAEON

  Bydd ‘Chwaraeon y Ddraig’ yn trefnu Ras Trawsgwlad ar ôl ysgol ar ddydd Iau y 10fed o Fawrth. Bydd manylion pellach yn cael ei gyhoeddi ar ôl gwyliau hanner tymor.

   

  TRIPIAU

  Llyn Efyrnwy- Bydd dosbarthiadau Mrs Lovell a Miss Evans yn ymweld a Llyn Efyrnwy ar ddydd Iau y 10fed o Fawrth, bydd manylion pellach yn cael ei ddarparu ar ôl gwyliau hanner tymor. 

  Llangrannog – Bydd dosbarth Mr Jones yn mynd i Wersyll yr Urdd yn Llangranog ar gyfer gweithgareddau amrywiol o ddydd Llun y 14eg o Fawrth tan dydd Mercher y 16eg o Fawrth.  

   

  NOSON RIENI

  Bydd manylion Noson Rieni yn gael ei gyhoeddi ar ôl gwyliau’r Pasg gan fod yr hanner tymor nesa mor fyr.

   

   

  DYDDIADAU’R TYMOR

  Dydd Llun 22ain o Chwefror – Dydd Gwener 18eg o Fawrth 2016

  Gwyliau’r Pasg- Dydd Llun 21ain o Farwth – 4ydd o Ebrill.

  Bydd Tymor yr Haf yn dechrau ar;

  Dydd Mawrth 5ed o Ebrill – Dydd Gwener 27ain o Fai 2016

  Hanner Tymor – Dydd Llun 30ain o Fai- Dydd Gwener 3ydd o Fehefin

  Dydd Llun 6ed o Fehefin – Dydd Gwener 15fed o Orffennaf

   

  GWYLIAU’R HAF

  Bydd Tymor yr Hydref yn dechrau ar;

  Dydd Llun 5ed o Fedi 2016- Dydd Gwener 21ain o Hydref 2016

  Hanner Tymor -Dydd Llun 24ain o Hydref- Dydd Gwener 28ain o Hydref

  Nôl i’r ysgol dydd Llun 31ain o Hydref 2016

   

  Image result for lunches

  ARIAN CINIO

  Nodyn i’ch atgoffa bod angen talu ymlaen llaw am ginio. Os gwelwch yn dda rhowch yr arian mewn amlen wedi ei labelu’r clir gyda enw eich plentyn, dylir pob siec fod yn daladwy i Cyngor Sir Powys

   

  Image result for st davids day 

  DYDD GŴYL DEWI

  Fe fyddwn ni’n dathlu Dydd Gŵyl Dewi ar ddydd Mawrth y 1af o Fawrth 2016. Caiff y plant wisgo crys rygbi neu wisg Gymeig o’u dymuniad. Yn ystod yr hanner tymor bydd yn plant yn cael cyfle i ddylunio cynllun ar gyfer crys-t sydd yn ddim mwy na maint A4. Mae templedi crys-t ar gael ar wefannau er enghraifft ‘Activity Village’

   

  CLYBIAU

  Clwb yr Urdd-  Ymarfer Blwyddyn 5/6 Dawnsio Gwerin, Ymarfer Grwp Clocsio, ac Ymgom.

  Llongyfarchiadau i:

  Efa Watkin daeth yn gyntaf yn y Dawns Disgo Unigol a Gemma Jones daeth yn drydydd

  Blwyddyn 5/6 Dawnsio Disgo - ail

  Blwyddyn 5/6 Dawnsio Gwerin - ail

  Blwyddyn 3/4 Dawnsio Gwerin – trydydd

  Blwyddyn 5/6 daeth yn gyntaf gyda’r Grwp Clocsio

   

  Bydd pob cyntaf ac ail yn mynd i’r rownd nesaf a fydd yn yn cael ei hel yn Theatr Hafren, yn Y Drenewydd ar ddydd Mercher yr 2il o Fawrth. Bydd gwybodaeth pellach yn cael ei ddanfon yn nes at yr amser.

   

  Clwb Dawsio Disgo- I’w gadarnhau

   

  Clwb Garddio– Bydd yn dechrau ar ddydd Iau y 25ain o Chwefror ar gyfer Blynyddoedd 1, 2 a 3.

  Clwb Pel Droed –  Bydd yn rhedeg ar gyfer Blynyddoedd 2 a 3 pan dawn nol i’r ysgol am y tair wythnos gytaf, ni fydd yn rhedeg ar y pedwerydd gan fod Mr Jones yn Llangranog.

   

  MARIE CURIE

  Bydd cyfle i’ch plentyn/plant brynu cenin pedr i godi arian at ‘Marie Curie’ os mynent. Awgrymwn rhodd o £1, bydd plant yn y dosbarthiadau hyn yn cael cyfle i’w gwerthu o amgylch yr ysgol!!!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  YSGOL RHIW-BECHAN

   

  Ffrindiau Yn Cyd Ddysgu Friends Together, Learning Together

  Tregynon, Newtown, Powys SY16 3EH

  Telephone No: 01686 650 303 Fax: 01686 650159

  www.rhiwbechan.powys.sch.uk

   

   

  TYMOR TRECHU LLAU PEN!

  BUG BUSTING SEASON

   

   

  There is a problem in certain classes with head lice.  I am grateful to parents who regularly check their children’s hair.  I urge everyone to check and treat any child who has a problem and to continue to be vigilant.

  If all cases of head lice are identified and treated successfully at the same time, there will be fewer opportunities to circulate amongst children and their families.

  If the problem persists next term, then I will have no option but to write individually to the parents of the children who appear to be infected with live lice.  Please remember that nits are the empty eggshells left after lice have hatched.

  Please help us to make Rhiw-Bechan a Bug Free Zone!

  Should you wish to receive more information about how to get rid of headlice, log onto www.nhs.uk/conditions/Head-Lice/pages/treatment/apx

   

   

   

   

   

  Thank you.

   

   

  Mae rhai dosbarthiadau yn gael problem gyda llau pen.  Rwyf yn ddiolchgar iawn i rieni sydd yn archwilio pennau eu plant yn rheolaidd.  Erfyniaf ar bawb i wneud yr un peth a rhoi triniaeth i unrhyw blentyn â phroblem ac i fod yn wyliadwrus. 

  Fe fydd llai o achosion o’r problem hon os bydd pawb yn dilyn y camau hyn ar yr un pryd, ac fe fydd llai o gyfleon i’r creaduriaid bach yma poeni’r plant a’u teuluoedd. 

  Os bydd y broblem yn parhau’r tymor nesaf, ni fydd gennyf ddewis arall ond ysgrifennu at deuluoedd unigol sydd â phlant â llau pen byw yn eu gwallt yn ôl pob tebyg.  Gofynnaf i chi gofio mae plisg wyau gwasg yw’r nitiau ar ôl i’r llau ddeor.

  Helpwch ni i wneud Rhiw-Bechan yn Ysgol Heb Lau Pen.

   

  Diolch yn fawr.

   

   

 • 03/11/2015
  SCHOOL MODERNISATO
    
View all news

Our SchoolCroeso i Ysgol Rhiw-Bechan

Welcome to Ysgol Rhiw-Bechan

Welcome to Ysgol Rhiw-Bechan which is based in the village of Tregynon near Newtown. 

Friends Together, Learning Together

Ffrindiau yn cyd ddysgu

Croeso i Ysgol Rhiw-Bechan sydd wedi ei leoli ym mhentref Tregynon ger Y Drenewydd


 


 

 

 

A paper copy of our School Prospectus is available from the School Office